Download algemene voorwaarden

1.            Algemene voorwaarden Picobello Beads


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: \"Webwinkel\" : Picobello Beads, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01178528. \"Afnemer\": de potentiële Afnemer van zaken en/of diensten van  Picobello Beads.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Picobello Beads, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Picobello Beads uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Picobello Beads is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Picobello Beads zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

Artikel 2. Offertes
1. Picobello Beads is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Picobello Beads behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een artikel niet op voorraad is, waardoor we niet kunnen leveren.
Wij behouden ons het recht voor om van particuliere klanten bestellingen van meer dan 200 euro te weigeren en of te annuleren. U kunt dit voorkomen indien u bedrijfsmatig besteld, door uw bedrijfsnaam te vermelden. Bent u particulier en wilt u toch een hele grote bestelling plaatsen? Neem u dan vooraf even contact met ons op via kralenwinkel@home.nl
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Picobello Beads het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Picobello Beads genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Picobello Beads bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Picobello Beads schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. Alle bestellingen worden op volgorde van binnenkomst betaling verzonden. Het versturen van een betaalbewijs heeft geen invloed op de snelheid van het verzenden. Wij wachten alle bijgeschreven betalingen af. We proberen dan uw bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden.
2. Overschrijding van de door Picobello Beads opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Picobello Beads de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Picobello Beads op schadevergoeding onverlet.
4. Bij overschrijding van meer dan 14 werkdagen na de maximale schriftelijk afgesproken levertijd bij speciale bestellingen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Picobello Beads te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
5. Verzending: Een brievenbusverzending kost €. 3,95. Bij Pakketpost betaald u tot 10 kg €. 6,95. Dit wordt indien van toepassing achteraf berekend, indien uw pakket niet door de brievenbus past krijgt u krijgt hierover bericht.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed Picobello Beads zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Picobello Beads de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Picobello Beads daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Picobello Beads geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Picobello Beads kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Picobello Beads naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.
2. De vorderingen van Picobello Beads op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Picobello Beads ter kennis gekomen omstandigheden Picobello Beads goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Picobello Beads de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. Speciaal voor u bestelde artikelen worden niet retour genomen. Bij niet volledige levering zal het niet te leveren gedeelte terug worden betaald.
4. In de hierboven genoemde gevallen is Picobello Beads bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Picobello Beads schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode, retourrecht, ontbindingsrecht
1. Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalender dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Picobello Beads te ontbinden. Na deze 14 kalender dagen  krijgt de klant nog 14 kalender dagen om het product retour te sturen. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Wel dient u hiervoor het modelformulier herroepingsrecht in te vullen. 
Stuurt u iets retour en komt u dan met uw bestelbedrag onder de 25 euro uit (voor België 100 euro) en heeft u gratis verzenden gekregen? Dan brengen we alsnog de door ons gemaakte verzendkosten in mindering op het retour te ontvangen bedrag.

Stuurt u als particuliere klant de gehele bestelling retour? Dan ontvangt u het gehele factuurbedrag retour.

Uitzonderingen:
Niet particuliere klanten, zoals bedrijven, instellingen en verenigingen kunnen bij Picobello Beads wel ruilen, maar geen gebruik maken van het ontbindingsrecht.
Niet retour genomen worden: gepersonaliseerde sieraden en labeltjes en producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne. Denk hierbij aan oorbellen, oorbellenhaakjes, piercings en tandkristallen.

Een retourzending is voor rekening en risico van u als koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending. De kosten van een retourzending binnen Nederland bedragen naar schatting €. 6,95. Het retourrecht geldt niet bij afname artikelen welke Picobello Beads speciaal voor u moet bestellen zoals bijvoorbeeld gepersonaliseerde naamlabeltjes.  Deze vallen onder de leveringen die speciaal in opdracht van de consument zijn verricht. Bij niet volledige levering zal het niet te leveren gedeelte terug worden betaald.


2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de particuliere klant dit schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen  (via e-mail, of brief) aan Picobello Beads te melden. U kunt hiervoor het modelformulier herroepingsrecht in te vullen welke is meegezonden met uw bevestiging.
 De klant dient het product - na overleg met Picobello Beads - te sturen naar een door Picobello Beads vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Picobello Beads ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Picobello Beads deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Picobello Beads het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Picobello Beads behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Picobello Beads of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Picobello Beads schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Picobello Beads de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Picobello Beads heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. Afnemer dient er rekening mee te houden dat afgebeelde artikelen maat en kleur verschillen kunnen hebben ten opzichte van de werkelijkheid.
6. Indien zakelijke klanten willen annuleren, ruilen of retourneren krijgen zakelijke klanten een kortingscode t.w.v. het goederenbedrag. Bij annuleren zonder dat de bestelling verzonden is, krijgt men een kortingscode voor het gehele bedrag excl. eventuele betaalkosten.

Artikel 8. Uitvoering
1. Picobello Beads zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Picobello Beads, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de geldt lid 3 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling of via achteraf betalen via Afterpay of Klarna.
2. Als de Afnemer een factuur van Picobello Beads niet binnen 14 kalender dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Picobello Beads op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie
1. De Afnemer is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Maat en kwantiteitsverschillen binnen een marge van 5% ten opzichte van de op de internetsite afgebeelde producten zijn niet voor reclame vatbaar en gelden derhalve als een levering binnen de normen van de gesloten overeenkomst.
2. Indien de Afnemer van mening is dat de producten niet aan het in de overeenkomst bepaalde beantwoorden, dient de Afnemer hiervan binnen acht werkdagen na aflevering van de producten melding te doen aan Picobello Beads.
3. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij Picobello Beads hiertoe van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend, indien geen toestemming werd verleend zullen de goederen voor rekening en risico van de Afnemer worden geretourneerd of opgeslagen.
4. Retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Tevens dienen de retourzendingen deugdelijk verpakt te zijn en dient de retourzending voorzien te zijn van een kopie van de factuur met daarop aangegeven welke artikelen retour worden gezonden.
5. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen.  Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren voor een tegoedbon of terugbetaling. Zie ook Artikel. 7. Schade toegebracht aan een artikel door bijtende stoffen zoals parfum of door vocht worden niet in behandeling genomen. De garantie komt in dit geval te vervallen.
6. Picobello Beads is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Afnemer of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Picobello Beads. Picobello Beads is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of bedrijfsschade, indirecte schade en winstderving of omzetderving. Indien Picobello Beads, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7. Onze artikelen zijn niet geschikt voor gebruik door of voor kinderen / baby ‘s/ dieren tenzij anders vermeld.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Picobello Beads tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Picobello Beads, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Picobello Beads heeft voldaan.
3. In geval Picobello Beads de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Picobello Beads op schadevergoeding onverlet. 

Artikel 13. Overmacht

1. Indien Picobello Beads door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Picobello Beads als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Picobello Beads zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Picobello Beads.
2. Indien een klacht gegrond is zal Picobello Beads de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Picobello Beads en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. - Aansprakelijkheid

Wij raden u nadrukkelijk aan al onze producten buiten het bereik van (kleine) kinderen te houden. Sommige kralen zien er, gezien door kinderogen, immers uit als lekkere snoepjes. Zorg er dus voor dat uw kleintjes  er niet bij kunnen. Wij beschouwen het als onze plicht u hier nadrukkelijk op te wijzen. Nogmaals pas op met de combinatie kinderen en kralen. Picobello Beads zal dus ook in deze geen enkele claim  kunnen honoreren omdat u in deze Algemene Voorwaarden volledig ingelicht bent over het eventuele gevaar van kralen en kinderen. Verder is Picobello Beads nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Picobello Beads. Picobello Beads is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Picobello Beads, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 17. - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Een geschil kunt u voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De keuzes die gemaakt worden tijdens het bestelproces zijn onderdeel van de overeenkomst en kunnen in die zin afwijkend zijn van de algemene voorwaarden en Nederlands recht zoals het aanvaarden van het risico van afwijkende verzendkeuzes speciaal aangedragen door de consument.

Klachten en reclamaties omtrent verzending dienen een week, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk aan ons te zijn gemeld, via kralenwinkel@home.nl anders kunnen wij geen onderzoek meer opstarten via PostNL. Na 14 dagen kunnen wij klachten omtrent bezorging niet meer in behandeling nemen.

Extra bepaling omtrent achteraf betalen:

Extra voorwaarden omtrent achteraf betalen:

KLARNA  Achteraf Betalen:
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u bij onze bestelinformatie onder klantenservice. (Wij kunnen hier geen links plaatsen)
Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.
Voor vragen kunt u bellen met de klantenservice van Klarna: https://www.klarna.com/nl/klantenservice/ of telefonisch  020 - 80 82 852
Openingstijden: Maandag - vrijdag 8.00 - 20.00 uur en Zaterdag 9.00 - 13.00 uur

AFTERPAY achteraf betalen:
Indien u gekozen heeft om uw bestelling achteraf te betalen via Afterpay, dan zult u binnen enkele dagen per mail een betaaloverzicht van Afterpay ontvangen van waaruit u uw bestelling kunt betalen. Afterpay verwerkt je gegevens om de betaling van je bestelling af te ronden.
Meer informatie hierover vind je in onze betaal voorwaarden en privacy statement op https://www.afterpay.nl/nl/consumenten
Gegevens voor betalingen via het AfterPay-systeem: IBAN: NL24ABNA0598152180 Rekeninghouder: AfterPay te Heerenveen

Voor alle betalingen via het AfterPay-systeem gelden de algemene betalings-voorwaarden van Arvato Finance B.V., handelende onder de naam AfterPay, Postbus 434, 8440 AK Heerenveen, KvK-nummer 08203350, BTW-nummer NL8210.92.698.B01. De Eenmanszaak Picobello Beads, Parklaan 2A, 9679 HH Scheemda, KvK-nummer 01178528, BTW-nummer 1936.04.425.B01, houder van de webshop www.Picobello Beads.nl heeft haar vordering op u overgedragen aan AfterPay. Dit betekent dat u alleen nog kunt betalen op het hierboven genoemde rekeningnummer van AfterPay.

LET OP: - als je niet betaalt op het hierboven genoemde rekeningnummer, kan AfterPay je verplichten om nog eens te betalen;
- als u niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan er bovenop de vordering minimaal € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten aan je in rekening gebracht worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Klantenservice via klantenservice@afterpay.nl of +31 (0)20 7 230 270

----
 
Bezoekadres: Picobello Beads Stationsstraat 11a, 9679 EA  Scheemda. 
Post en retourenadres: Picobello Beads t.a.v. E.M. de Jonge Parklaan 2a; 9679 HH Scheemda


Picobello Beads is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer. 01178528